Vision

Lindvedens Missionsförsamlings

kallelse är:

att hjälpa människor till en djup relation

med Herren Jesus Kristus

och människor emellan

Vi vill vara en församling som är:

1. Bibeltrogen (Matt 5:17-20, 2 Tim 3:16-17)

Vi vill undervisa en evangelikal bibelsyn och trohet till Guds Ord i

undervisning och församlingsliv.

2. Äkta (Joh 15:1-17, 1 Thess 1:5-10)

Vi vill odla en äkthet och närhet till Jesus Kristus och trossyskon,

vilket är grunden för att Guds budskap om försoning och räddning

skall nå fram till människor som lever utan tron på Jesus Kristus.

3. Gemenskap (Apg 2:41-47, 1 Joh 1:3-2:2)

Vi vill hjälpa var och en att växa som människa och kristen genom

att vara en aktiv del i en bön- och gemenskapsgrupp och odla

uthålliga relationer mellan varandra som medmänniskor. Lyhördhet

och kärleksfulla relationer skall genomsyra allt församlingsliv.

4. Utåtriktad (Matt 28:18-20, Apg 13:2-3)

Vi vill som församling betjäna det omgivande samhället med Kristi

evangelium och genom “nära” missionsprojekt sträcka ut hjälpande

händer utöver nationens gränser.

5. Ansvarstagande (Rom 6:12-14, 1 Kor kap 12, 1 Kor kap 13)

Vi vill se överlåtelse till Jesus Kristus och hans verk som det

normala för varje kristen. Genom engagemang i den kristna

gemenskapen fördelas ansvar och glädje, omsorg och bördor så att

arbetet blir lätt och tjänsten effektiv.

6. Tjänande (Rom 12:1-2, 1 Kor 14:26, Ef 4:11-16)

Vi vill stödja och uppmuntra allas vardagliga gudstjänst genom att

skapa gemensamma gudstjänsttillfällen där vi delar

måltidsgemenskap och aktivt deltar i förkunnelse, tillbedjan,

förbön, omsorg och uppbyggelse med den utrustning Kristus ger.

7. Öppen (Joh 17:14-19, 1 Kor 9:19-23)

Vi vill forma en gemenskap där mäniskor blir sedda och känner sig

välkomna. Former växlar beroende på vad som är troget både mot

bibeln och tiden i vilken vi lever